Poniedziałek 19.02.2018

liczba odwiedzin: 378624

Rodzice

 

Bierzemy aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w tym:

- opiniujemy budżet szkoły,
- opiniujemy projekty programu wychowawczego,
- opiniujemy projekty programu profilaktyki szkoły,
- uczestniczymy w organizacji pracy szkoły m.in. pomagając w przygotowywaniu harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
- oceniamy pracę nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego,
- współpracujemy z Radą Pedagogiczną,
- współpracujemy z Samorządem Uczniowskim,
- inicjujemy spotkania zespołu nauczycieli danego oddziału w celu omówienia efektów nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych,
- utworzyliśmy Fundację wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
- organizujemy Bal Studniówkowy,
- organizujemy The First School Language Day,
- współorganizujemy zajęcia organizowane przez Stowarzyszeniem AISEC,
- współorganizujemy wyjścia na wystawy, lekcje muzealne oraz seanse filmowe,
- bierzemy udział w planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zachowań nagannych,
- uczestniczmy w wyborze projektów edukacyjnych,
- wspólnie z kadrą pedagogiczną szkoły rozwiązujemy problemy wychowawcze,
- z wychowawcami konsultujemy plany wychowawcze poszczególnych klas,
- pomagamy w wyborze dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły,
- pomagamy w organizacji wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych oraz innych wycieczek szkolnych i klasowych,
- pomagamy szkolnemu Wolontariatowi w organizacji zbiórek, a następnie pomagamy w transporcie tych darów do organizacji charytatywnych,
- pomagamy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz bierzemy w nich czynny udział, m.in.: uroczystego rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, szkolnej Wigilii, czy też dni otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- finansujemy wyjścia na lekcje muzealne zwiazane z Patronem szkoły do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
- finansujemy zakup materiałów do wystaw i gablot szkolnych dokumentujących realizację wyjazdów, projektów i warsztatów,
- finansujemy zakup pomocy dydaktycznych, np. książek do biblioteki szkolnej,
- finansujemy zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dla uczniów działających na rzecz szkoły oraz dla laureatów konkursów szkolnych,
- wspófinansowaliśmy nowy sztandar XLV Liceum na 60-lecie szkoły,
- analizujemy frekwencję uczniów,
- aktywnie włączamy się w promocję szkoły,
- motywujemy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,
- monitorujemy postępy uczniów w nauce, a w szczególności wyniki matur próbnych w klasach trzecich,
- umożliwiamy uczniom udział w warsztatach edukacyjnych w miejscach naszej pracy, np. w radiu, redakcjach gazet, telewizji, instytucjach administracji państwowej, m.in. Parlamencie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Narodowym Banku Polskim,
- wpływamy na poprawę bezpieczeństwa w szkole - współfinansowaliśmy zakup dodatkowych kamer monitoringu przy wejściu, wymianę okien, remont sal lekcyjnych.

 

Kontakt

  • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
    ul. Miła 26
    01 - 047 Warszawa
  • (+48) 22 838 35 32
    (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa