•  

    INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     

    Podstawa Prawna:

    ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

     

    1. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie, ul. Miła 26, 01-047 Warszawa, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
    2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie .
    3. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
    4. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
    5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
    6. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
    7. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
    8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.