Poniedziałek 19.02.2018

liczba odwiedzin: 378646

Doradztwo zawodowe

 

Założenia  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

 

WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

Ma charakter planowych działań. Koordynowany jest przez pedagoga szkolnego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

4.1. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,
 • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia  poradnictwa zawodowego w szkole,
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi  zawodowej i roli pracownika,
 • identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.

 

W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
 • zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach,
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
 • gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

W ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
 • indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 • pomoc w  wyborze i  nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
 • pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów
 • wskazywanie możliwości  kształcenia w systemie poza oświatowym,
 • poruszanie się na rynku pracy.
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

 

Na realizację WSDZ składa się:

 • praca koordynatora ds. doradztwa zawodowego,
 • praca nauczycieli, wychowawców, pracownika biblioteki, którzy w ramach współpracy z koordynatorem ds. doradztwa zawodowego,  realizują treści   z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na każdym przedmiocie lekcyjnym, a w szczególności: godziny z wychowawcą, WOS –u,  przedsiębiorczości, informatyki, współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział i współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni.

 

 

 

 

 

Kontakt

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
  ul. Miła 26
  01 - 047 Warszawa
 • (+48) 22 838 35 32
  (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa