• Doradztwo w XLV LO

    •  

     Lp.

     Zadania

     Realizacja

     1

     Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

     Cały rok, zgodnie z potrzebami.

     2

     Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia

     a. udział w Salonie Maturzysty, (uczniowie klas III),

     b. przygotowanie informatora dla uczniów o ofercie uczelni wyższych (dostępny w bibliotece),

     c. aktualizacja i prowadzenie tablicy informacyjnej (cały rok),

     d. udział uczniów w Festiwalu Nauki

     3

     Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

     • rynku pracy
     • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
     • wykorzystania posiadanych uzdolnień
     • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
     • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  i niedostosowanych społecznie
     • programów edukacyjnych UE

     Biblioteczka pedagoga, biblioteka, adresy instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym

     wirtualne targi edukacyjne www.edutargi.pl

     Informacje o dniach otwartych na wyższe uczelnie warszawskie prezentowane na tablicy doradztwa zawodowego, prowadzenie kącika doradztwa zawodowego w gazetce szkolnej.

     Współpraca z ZPPP Nr 1, poradniami specjalistycznymi.

     4

     Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom

     Cały rok –wg. potrzeb

     5

     Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

     a. zajęcia dotyczące autoprezentacji, rynku pracy dla klas III  prowadzone przez Młodzieżowe Centrum Kariery.

     b. zajęcia z doradcą zawodowym  z MCK dotyczące predyspozycji zawodowych, zawodów przyszłości dla klas II.

     c. „Metody radzenia sobie ze stresem” udział  uczniów klas 3 w warsztatach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie,

     d.  organizacja w szkole „Dnia przedsiębiorczości”

     6

     Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

     Cały rok

     7

     Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami

     Biblioteczka pedagoga, biblioteka szkolna, gromadzenie informacji na temat rynku pracy itd.

     Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery.

     Informacje o stronach internetowych gdzie zamieszczane są scenariusze dla wychowawców dotyczące doradztwa zawodowego (KOWEZIU, Biuro Edukacji)

     Organizowanie mobilnych targów pracy na terenie szkoły dwa razy w roku

     8

     Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki

     Według potrzeb, cały rok

     9

     Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

     Według potrzeb, cały rok