• Wizja szkoły

    • Fundamentem dla całej działalności wychowawczej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Ważne jest, aby uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. Budzenie w uczniach szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego i patriotyzmu są wartościami o podstawowym znaczeniu.

     Wyłączne prawo do decydowania o wychowaniu młodego człowieka (zgodnie z Konstytucją RP) ma dom rodzinny.

     Nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Wychowanie jest nieodłączną częścią wszystkich działań szkoły.

     Współczesna szkoła ma obowiązek kształtowania postaw ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, estetycznej i moralnej.

     Szkoła chroni ucznia przed złem, równocześnie wskazuje jak należy postępować, aby zapewnić ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Aby łatwiej było osiągnąć powyższy cel zainstalowano w szkole monitoring wizyjny. A zapisy monitoringu wizyjnego, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym, wykorzystywane są zgodnie z zasadami etyki i przepisami dotyczącymi ochrony danych wrażliwych.

     Uczeń naszej szkoły ma prawo uczęszczać na lekcje religii (przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i wyznania innych osób).