• Rzecznik Praw Ucznia

   • Rzecznikiem Praw Ucznia

    wybranym, w wyniku przeprowadzonych w październiku 2023 r. wyborach, przez społeczność uczniowską XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta jest mgr Agnieszka Wielądek.

    1. Nadrzędnym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest aktywne działanie gdy naruszane są prawa ucznia zawarte w Statucie Szkoły.
    2. Rzecznik Praw Ucznia zabiega o podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
    3. Do Rzecznika może zwrócić się każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie sprawy.
    4. Rzecznik Praw Ucznia rozpatruje dwa rodzaje spraw:
     1. pisemne (podpisane), które wymagają interwencji u nauczyciela, wychowawcy, dyrektora, organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę,
     2. ustne, dotyczące konkretnego problemu i wymagające interwencji.
    5. Obowiązkiem Rzecznika jest ustalenie czasu i miejsca, gdzie raz w tygodniu będzie pełnił dyżur.
    6. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
     1. znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
     2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     3. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
     4. wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów,
     5. reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji, rozstrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych,
     6. gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,
    7. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły, a po wyczerpaniu tej możliwości, do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty.
    8. Zgromadzone przez Rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
    9. Rzecznik ma prawo do:
     1. zgłaszania wniosków Radzie Pedagogicznej,
     2. obrony uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
     3. mediacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,
     4. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu,
     5. uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzaniu egzaminów poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych,
     6. odstąpienia od podjęcia interwencji.
    10. Rzecznik Praw Ucznia w swojej pracy nie wyręcza wychowawców klas.