•  

    ZASIŁEK SZKOLNY

     

    Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego  dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

    Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

    1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
    2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
    3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
    4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
    5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

     

    Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     

    Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

    Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 422,40 zł do 528 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 422,40 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

    W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

    Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

     

    Dokumentacja dotycząca zasiłku szkolnego dostępna jest pod adresem: https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia