•  

     KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     1. Administratorem danych osobowych jest XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: w Warszawie, ul. Miła 26. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Miła 26, 01-047 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: lo45@traugutt.edu.pl
     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl.
     3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
     4. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się w związku z:
     • promowaniem działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku, imienia i nazwiska oraz osiągnięć na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO - wizerunek dziecka przetwarzany będzie do czasu wycofania zgody;

     • realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły określonych w przepisach prawa, takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, realizacji zajęć w świetlicy, a także umożliwienia udziału w konkursach i wydarzeniach oraz objęciem opieką pielęgniarską i profilaktyką zdrowia uczniów – art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego;

     • objęcie terenu szkoły monitoringiem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - zapisy z monitoringu przechowywane będą w nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.

     1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z:

     • realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu  z opiekunami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego;

     • objęciem terenu szkoły monitoringiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO- zapisy z monitoringu przechowywane będą w nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.  

     1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

     2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego.

     3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.

     4. Rodzic/opiekun prawny/ osoba sprawująca pieczę zastępczą osoby, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

     5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolna.

     7. Administrator przewiduje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

     Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  W ramach zawartej umowy na dostarczenie dziennika elektronicznego dla placówek oświatowych nie podejmujemy jednak decyzji wywołujących skutki prawne, ani innych decyzji o podobnie istotnych skutkach, wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

     Przetwarzamy natomiast dane osobowe z wykorzystaniem profilowania. Profilowanie to taki rodzaj przetwarzania danych osobowych, które odbywa się automatycznie i pozwala na ocenę czynników osobowych Użytkownika lub dokonywanie predykcji (formułowanie przewidywań) jego dotyczących. Profilowanie następować będzie w oparciu o informacje zapisane w dzienniku elektronicznym, w szczególności w oparciu o typ konta (rodzic/opiekun prawny lub uczeń), typ szkoły, poziom (klasa) do której chodzi uczeń, województwo i miasto w którym znajduje się szkoła ucznia, przedmioty, wyniki w nauce, zachowanie.