• Klauzula informacyjna


    •  

     1. Administratorem danych osobowych jest XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugtta (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Miła 25, 01-047 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Miła 25, 01-047 Warszawa lub drogą mailową: lo45@traugutt.edu.pl
     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Kamila Tarwacka, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
     3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
     4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
      1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
      2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      3. realizacji zadań statutowych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

     Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

      

     1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
     2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
     4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
     5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
     7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.