•  

     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe


     Przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

     Adresaci:
     Uczniowie nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem:
     - stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,
     - stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I–III szkoły podstawowej.

     Kryteria:
     stypendium za wyniki w nauce: wysoka średnia ocen (4,0) oraz co najmniej dobra ocena zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium;
     stypendium za osiągnięcia sportowe: wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobra ocena zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

     Procedura:
     Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do powołanej w szkole komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

     Wysokość stypendium:
     Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze).

     Szczegółowe zasady określa art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(otwiera się w nowej karcie).