• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

     z dnia 12 lutego 2019 r. 

     w sprawie doradztwa zawodowego

     (Dz. U. poz. 325) 

      

     TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

      

     1. Poznawanie własnych zasobów

     Uczeń:

     1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

     1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

     1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;

     2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;

     2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;

     2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;

     2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej;

     2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

     2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

     2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;

     2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

     3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;

     3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;

     3.4 wskazuje możliwości kontynuowania nauki.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     4.2 sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

     4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.