• Deklaracja dostępności strony internetowej systemu do sprawozdawczości i komunikacji prowadzonego przez XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

   XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie,

   • Data publikacji strony internetowej: 
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Brak jest materiałów dźwiękowych i filmowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   • Dostępność większości funkcjonalności jest możliwa za pomocą klawiatury lub podstawowych skrótów klawiszowych.
   • Pliki dostępne są w formacie plików PDF oraz WORD
   • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
   • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   • Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
   • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
   • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
   • Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu
   • Nie na każdym urządzeniu mobilnym wyświetla się pełny obszar strony.

    

   Wyłączenia - Nie dotyczy

   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
   • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

    

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

   • Arkadiusz Olszyna
   • e-mail: a.olszyna@traugutt.edu.pl
   • Telefon: +48 22 838 35 32

    

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    

   Informacje dodatkowe – strona posiada:

   • Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny na górze strony) a w nim:
    • podwyższony kontrast
    • możliwość powiększenia liter
    • podkreślone linki
    • skala szarości
    • negatywny kontrast
    • czytelna czcionka
    • jasne tło
   • Wyszukiwarkę, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji.
   • Ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
   • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

    

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
   • E-mail: a.pallasch@traugutt.edu.pl
   • Telefon: +48 22 838 35 32
   • Adres: ul. Miła 26, 01-047 Warszawa

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

    

   Dostępność architektoniczna

   Sposób dojazdu

   Budynek znajduje się na rogu ulicy Miłej. Najbliższe przejście dla pieszych przy ulicy Okopowej posiada sygnalizację dźwiękową świetlną. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. wąski chodnik wzdłuż parkingu pobliskiego domu towarowego, furtka. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

   Najbliższe przystanki autobusowe: Miła 02 (157), Niska 02 (180) znajdują się w odległości do 300 m.

   Najbliższe przystanki tramwajowe: Niska 03 (1, 22, 27).

   Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Miłej, na wprost bramki prowadzącej na teren szkoły. Miejsce parkingowe jest na chodniku. W pobliżu szkoły nie ma postoju taksówek. 

   Wejście do budynku.

   Główne zadaszone wejście znajduje się na rogu ulicy Miłej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Do wejścia prowadzą 3 schodki zapatrzone w balustrady po lewej i prawej stronie. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach o wymaganych ustawą wymiarach. Od prawej strony znajduje się podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających trudności w poruszaniu się. Szerokość drzwi umożliwia wjazd wózkiem. W drzwiach jest próg o wysokości 2-5 mm.

   Dodatkowe wejście dla uczniów znajduje się przy ulicy Miłej i prowadzą do niego strome schody w dół. Brak jest dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym nie ma podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

   Wewnątrz budynku. 

   Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Z holu głównego można wejść do trzech pawilonów. Do pawilonu A prowadzi 2 m szerokości korytarz. Klatka schodowa prowadzi do szatni uczniów (piwnica) oraz na kolejne piętra (1 piętro, 2 piętro). Do pawilonu B prowadzi szeroki korytarz. Klatka schodowa prowadzi na 1 piętro. Pawilon C zbudowany jest z 1 piętra. Na parterze oraz 1 piętrze znajdują się wąskie korytarze (do 2 m). Szkoła nie dysponuje dźwigami osobowymi. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niewielka liczba drzwi nie spełniają wymogu szerokości 90 cm. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie wszystkich schodów w budynku posiadają czytelne oznaczenia. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu oraz klamkę w formie gałki, której się nie przekręca. W budynku są oznaczenia brajlowskie: oznaczenia funkcji pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (plan tyflograficzny szkoły). Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wejścia do szkoły.

   Toaleta dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

   Tłumacz języka migowego online. Wśród pracowników nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Na terenie szkoły można skorzystać z tłumacza języka migowego. Skorzystanie z usługi tłumacza online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. 

   Pętla indukcyjna. Szkoła posiada przenośną pętlę indukcyjną.

   Oznaczenia w alfabecie Braille'a. Szkoła posiada oznaczenia funkcji pomieszczeń w alfabecie Braille'a. Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (plan tyflograficzny)

   Pies asystujący. Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),

    

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Na stronie istnieje możliwość powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiających powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

    

   Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. z zm.) udostępniamy:

   Raport_o_stanie_dostepnosci_podmiotu_publicznego_GUS za rok 2020

    

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać