• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

     XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

      

     Główne założenia  systemu:

     • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
     • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
     • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

      

     WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

     Ma charakter planowych działań. Koordynowany jest przez pedagoga szkolnego.

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

     4.1. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

     • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
     • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,
     • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia  poradnictwa zawodowego w szkole,
     • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi  zawodowej i roli pracownika,
     • identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.

      

     4.2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

     • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
     • zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
     • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,
     • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach,
     • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
     • gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,
     • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

      

     4.3. W ramach pracy z uczniami obejmuje:

     • poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
     • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
     • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
     • indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.
     • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
     • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
     • pomoc w  wyborze i  nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
     • pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.
     • określenie zgodności predyspozycji uczniów
     • wskazywanie możliwości  kształcenia w systemie poza oświatowym,
     • poruszanie się na rynku pracy.
     • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

      

     4.4. Na realizację WSDZ składa się:

     • praca koordynatora ds. doradztwa zawodowego,
     • praca nauczycieli, wychowawców, pracownika biblioteki, którzy w ramach współpracy z koordynatorem ds. doradztwa zawodowego,  realizują treści   z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na każdym przedmiocie lekcyjnym, a w szczególności: godziny z wychowawcą, WOS –u,  przedsiębiorczości, informatyki, współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział i współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni.