• Zadania koordynatora ds. doradztwa zawodowego

     Cele działania koordynatora ds. doradztwa zawodowego

     • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
     • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
      • bezrobocie,
      • problemy zdrowotne,
      • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
     • przygotowanie ucznia do roli pracownika,
     • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
     • pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych,
     • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

      

     Zadania koordynatora ds. doradztwa zawodowego

     • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc  w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
     • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
     • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
      • rynku pracy,
      • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
      • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
      • świata pracy,
      • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
      • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami,
      • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
     • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
     • kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,
     • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,
     • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy  z uczniami itp.,
     • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
      • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
      • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
     • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
     • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
     • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
     • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.