• Celem konsultacji jest:

     • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu
     • utrwalenie wiedzy nabytej w toku edukacji
     • umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności
     • umożliwienie poprawy oceny
     • przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
     • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem

      

     W konsultacjach uczestniczą zainteresowani uczniowie  lub wskazani przez nauczyciela.

     Konsultacje przedmiotowe prowadzone są z każdego przedmiotu, u każdego nauczyciela dwa razy w miesiącu, przez cały rok szkolny.