•  

      

     Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, wprowadził szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

      

     INFORMACJA

      

     Nad pomieszczeniami oraz na terenie wokół XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta prowadzony jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

     Monitoring prowadzony jest w celu wykonania ustawowych obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w obiekcie, jak i wokół budynku oraz ochrony mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

     Prowadzony monitoring:

     1. nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta ul. Miła 26, 01-047 Warszawa,

     2. nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób,

     3. nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania,

     4. po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu.

     Administratorem danych osobowych jest Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Miła 26, 01-047 Warszawa.

     Osobą do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych i monitoringu jest Dyrektor szkoły.