• Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

     Kryteria:

     Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

     Procedura:

     1. Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
     2. Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
     3. Wniosek zawiera w szczególności:
     • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
     • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
     1. Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata do stypendium.  
     2. Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
     3. Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
     4. W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.
     5. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.
     6. Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł.
     7. Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

     Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.

     Kryteria:

     Uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

     • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
     • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
     • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),
     • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
     • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

     Procedura:

     1. Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:
     • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
     • do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.
     1. Wniosek zawiera w szczególności:
     • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
     • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
     1. Kurator oświaty, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium. Do każdego wniosku kurator oświaty dołącza swoją opinię.
     2. Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
     3. Wysokość stypendium, nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronie internetowej ministerstwa - liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium, w każdym roku szkolnym.
     4. Od 2011 roku wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

      

     Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

     Uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły artystycznej.

     Kryteria:

     Uczeń, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczeń – laureat międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.

     Procedura:

     1. Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie:
     • do dnia 15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
     • do dnia 15 września - w przypadku uczniów pozostałych klas.
     1. Wniosek zawiera w szczególności:
     • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
     • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
     1. Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ogłasza na stronach internetowych ministerstwa, liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

     2. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jednorazowo, w terminach:

     • uczniom klas programowo najwyższych - nie później niż do dnia 31 sierpnia;
     • uczniom pozostałych klas - nie później niż do dnia 31 grudnia.

     Sposób wypłaty stypendiów

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców.

     Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium jest wypłacane w inny sposób.

     ​​​​​​​