• Cel ogólny

    •  

     "Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta" działająca przy XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta została założona 14 marca 2012 roku z inicjatywy dyrektora i rodziców uczniów.

     Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 26.

      

     Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

     • współfinansowanie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad oraz matury) oraz sportowych dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,
     • promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów lub konkursów zewnętrznych,
     • organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin i fundowanie nagród dla uczniów,
     • wspomaganie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla biblioteki oraz pomoce naukowe,
     • poprawę stanu technicznego XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta m.in. poprzez zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i wyposażenia,
     • wspieranie inicjatyw wychowawczych szkoły poprzez analizę tych działań i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli i wychowawców.

      

     Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.