• Samorząd Uczniowski

    •   

       Samorząd Uczniowski XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta działa w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły oraz samorządy klasowe złożone z przedstawicieli poszczególnych klas. Jest organizacją apolityczną niezależną od administracji oświatowej. Reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Będąc organizacją demokratyczną daje możliwość w sposób nieskrępowany wybierania swoich przedstawicieli, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu i życiu Naszej społeczności szkolnej.

       Samorząd Uczniowski to zespół aktywnych, kreatywnych i bardzo wesołych, młodych ludzi uczęszczających do naszego liceum, którzy chcą mieć realny wpływ na życie szkoły. Tu WSZYSCY uczniowie wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego, czyli do jednego z najważniejszych organów szkoły.

        Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

     1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
     2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
     4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
     5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
     6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

      

     Nasz samorząd zajmuje się między innymi:

     • organizacją życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
     • organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
     • wysuwaniem kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
     • współdziałaniem z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum w realizacji zadań szkoły,
     • informowaniem społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły,
     • rozpatrywaniem ewentualnych skarg

      

     Co daje działalność w SU?

     Przede wszystkim:
     - zmusza do myślenia i aktywności,
     - daje możliwosć wpływania na życie szkoły,
     - zwiększa tempo Twojego życia,
     - rozwija kreatywność,
     - uczy pracy w zespole,
     - rozwija zdolności organizacyjne,
     - rozwijać pasje i zainteresowania.
     - integruje uczniów i nauczycieli.

     Zapraszamy do współpracy!