• Prawa uczniów

    •  

     Zgodnie ze Statutem XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

      

     Uczeń ma prawo do:

     1) informacji o przysługujących mu prawach oraz trybie odwoławczym w przypadku naruszania tych praw,
     2) informacji o jego obowiązkach oraz systemie kar w stosunku do uczniów postępujących niezgodnie z regulaminem uczniowskim i statutem Liceum,
     3) swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
     4) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
     5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w liceum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
     6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
     7) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań - także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
     8) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
     9) zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
     10) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości trwających 1 godzinę lekcyjną,
     11) rozwijania swych zainteresowań, zdolności i talentów,
     12) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),
     13) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
     14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
     15) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
     16) uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Liceum,
     17) wpływania na życie liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Liceum,
     18) odwołania się od rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
     19) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.