• Rzecznikiem Praw Ucznia

     wybranym, w wyniku przeprowadzonych w październiku 2019 r. wyborach, przez społeczność uczniowską XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta jest mgr Arkadiusz Olszyna. W związku z objęciem przez Pana Arkadiusza Olsznę, z dniem 01.09.2020 r., stanowiska wicedyrektora Zgromadzenie Walne Samorządu Uczniowskiego podjęło decyzję o ustanowieniu Pani Magdaleny Urbaniak Rzecznikiem Praw Ucznia.

     1. Nadrzędnym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest aktywne działanie gdy naruszane są prawa ucznia zawarte w Statucie Szkoły.
     2. Rzecznik Praw Ucznia zabiega o podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
     3. Do Rzecznika może zwrócić się każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie sprawy.
     4. Rzecznik Praw Ucznia rozpatruje dwa rodzaje spraw:
      1. pisemne (podpisane), które wymagają interwencji u nauczyciela, wychowawcy, dyrektora, organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę,
      2. ustne, dotyczące konkretnego problemu i wymagające interwencji.
     5. Obowiązkiem Rzecznika jest ustalenie czasu i miejsca, gdzie raz w tygodniu będzie pełnił dyżur.
     6. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
      1. znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
      2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
      3. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
      4. wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów,
      5. reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji, rozstrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych,
      6. gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,
     7. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły, a po wyczerpaniu tej możliwości, do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty.
     8. Zgromadzone przez Rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
     9. Rzecznik ma prawo do:
      1. zgłaszania wniosków Radzie Pedagogicznej,
      2. obrony uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
      3. mediacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,
      4. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu,
      5. uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzaniu egzaminów poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych,
      6. odstąpienia od podjęcia interwencji.
     10. Rzecznik Praw Ucznia w swojej pracy nie wyręcza wychowawców klas.