• Szkoła w obiektywie

    •  

      

     Konkurs fotograficzny

     1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie.

     2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie społeczności szkolnej, życia codziennego, budynku, otoczenia szkoły poprzez fotografię.

     3. Cele konkursu:

     - promocja szkoły,

     - popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

     - prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

     4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

     - każdy uczestnik zgłasza do 3 prac.

     - format prac: fotografie zapisane w formacie JPEG

     - zdjęcia należy wysłać na adres konkurs@traugutt.edu.pl z tytułem konkursu, imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

     - prace należy przesłać do dnia 30 stycznia 2019 r.

     6. Kryteria oceny prac konkursowych:

     - Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

      · prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

      · charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,

      · oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

     7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na szkolnym Instagramie.

     8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

     10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

     11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

      

     Regulamin i oświadczenie pod linkiem:

     konkurs_foto.doc

     Zapraszamy do udziału!