• IV etap

    •  

     Zasady IV etapu Konkursu

     1. IV etap Konkursu polega na napisaniu pracy konkursowej (esej), dotyczącej zagadnień wiedzy o Europie (dokładny temat wskazany będzie przez Komitet Główny Konkursu; temat zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.traugutt.edu.pl)
     2. Esej podlega wstępnej ocenie przez szkolne komisje (nauczycieli/nauczyciela wskazanych/wskazanego przez Dyrektora Szkoły), zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 13.
     3. Najlepsze eseje wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym ucznia, Dyrektor Szkoły przesyła na adres (dostępny na stronie internetowej Organizatora www.traugutt.edu.pl):

     XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

      ul. Miła 26, 01-047 Warszawa,

     z dopiskiem:

     „tytuł tematu eseju” (decyduje data stempla pocztowego).

     1. Pracę konkursową należy również przesłać na adres e-mail: a.pallasch@traugutt.edu.pl (wersja elektroniczna powinna być identyczna z wersją drukowaną, zapisana w formacie doc. lub docx.).
     2. Praca konkursowa powinna mieć formę pisemną o objętości 6000- 7200 znaków ze spacjami (4-5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5). Praca konkursowa powinna spełniać wymogi pracy naukowej: zawierać przypisy (na dole strony: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1) oraz bibliografię, podane skróty powinny być rozwinięte, a użyte nazwy obcojęzyczne przetłumaczone na j. polski.
     3. Do Konkursu nie będą dopuszczane prace zespołowe.
     4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
     5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac.
     6. Komitet Główny Konkursu może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, niespełnienia wymogów lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na przesłanie eseju. Zgłoszenie do Konkursu pracy, która stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie.
     7. Komitet Główny Konkursu powołuje Komisje Konkursowe, które oceniają nadesłane przez Szkoły prace.
     8. Komisje Konkursowe oceniając prace biorą pod uwagę:
       1.  
     • kreatywność i oryginalność pomysłu (w skali od 0-10 pkt),
     • wiedzę autora z zakresu tematyki Konkursu (w skali od 0-10 pkt),
     • poprawność kompozycyjną, stylistyczną i językową pracy (w skali od 0-10 pkt),
     • samodzielność (w skali od 0-10 pkt),
     • wykorzystane źródła (w skali od 0-10 pkt)

     I__II__III_etap_-_wyniki.pdf

     IV_etap_-_temat.pdf

     IV_etap.pdf