• Nowa formuła

    •  

     Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

     1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
     2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
     3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

      

     Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

      

     Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

     1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
     2. czterech egzaminów w części pisemnej.

      

     Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

     1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
     2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

      

     Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

     1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
     2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
     3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
     4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

      

     Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

      

     Dodatkowe egzaminy maturalne‎

     Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

     Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

      

     W części pisemnej:‎

     1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
     2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
     3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
     4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
     5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
     6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎
     7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
     8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
     9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
     10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
     17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
     18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
     19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
     20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
     21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
     22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
     23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
     24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
     25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

      

     W części ustnej:‎

     1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
     7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
     8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
     9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
     10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
     11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
     12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

      

     W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).‎