• Matura 2023

    • Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

     1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2023 r.

     2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)

     3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

     Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r.

      

     W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

     1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

     1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

     2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

     1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

     • egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

     • egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

     • egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

     • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

     Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

      

     Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

     1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

     2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz

     3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

     W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

     1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023

     2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo

     3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

     jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.