• Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2020/2021

     instrukcja_maturalna_2020-21.pdf

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.),
     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939),
     4. Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
     5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
     6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.),  informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019.