•  

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie jest Dyrektor Szkoły.

    2) Inspektor ochrony danych osobowych w XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie zostanie powołany zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1000) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

    3) Administrator danych osobowych – Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

    4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

    1. rekrutacji uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,              
    2. ewidencji uczniów,
    3. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
    4. w celach sprawozdawczych,
    5. przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
    6. korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

    5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

    1. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie ,
    2. organy nadzoru,
    3. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,
    4. podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.). 

    6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

    8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  w XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

    10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Liceum wobec Pani/Pana dziecka.

    11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane