• Wychowanie do Życia w Rodzinie - podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

     

    Cele edukacyjne

    1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej.
    2. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją.
    3. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.
    4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
    5. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia.

     

    Zadania szkoły

    1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Integrowanie działań szkoły i rodziców.
    2. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienie płciowości do wartości i pojęć takich jak: poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich.
    3. Pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.
    4. Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie.
    5. Przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i społecznych w różnych fazach rozwoju człowieka.

     

    Treści nauczania

    1. Tożsamość i wielowymiarowość  człowieka. Poczucie sensu życia.
    2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.
    3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych.
    4. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.
    5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.
    6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.
    7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej.
    8. Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna.
    9. Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej.
    10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.
    11. Metody rozpoznawania płodności.
    12. Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady doboru.
    13. Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.
    14. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.
    15. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.
    16. Przygotowanie do małżeństwa. Problemy wierności, zaufania i dialogu.
    17. Małżeństwo – jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania; wartość małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja. Bezdzietność.
    18. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. Szkoła rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców w okresie oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie porodu i po narodzinach.
    19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie. Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo.
    20. Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.
    21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego – aspekty: prawny, medyczny i etyczny.
    22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
    23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Możliwości uzyskiwania pomocy.
    24. Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.
    25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja , rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.
    26. Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.
    27. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce.

     

    Osiągnięcia

    1. Umiejętność  podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.
    2. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.
    3. Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.
    4. Znajomość  podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.
    5. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?