• Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

     XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta

      

      Lp. 

     Zadania

     Realizacja

     Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

     1

     Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej  

      Ankietowanie, rozmowy indywidualne, diagnozy, analiza dokumentacji, wywiady 

     wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele poszczególnych przedmiotów Cały rok szkolny, zgodnie z potrzebami.

     2

     Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia

      Udział w Salonie Maturzysty,

     udział uczniów w Festiwalu Nauki

     przygotowanie informatora dla uczniów o ofercie uczelni   wyższych,

     aktualizacja i prowadzenie tablicy informacyjnej,

      spotkania z pracowikami uczelni wyższych

     wychowawcy klas, pedagog, psycholog,

     koordynator ds. doradztwa zawodowego

     Zgodnie z harmonogramem organizatora,

      

     dostępny w wersji on-line cały rok szkolny,

     cały rok szkolny

      

      

      

      

     3

     Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

     • rynku pracy
     • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
     • wykorzystania posiadanych uzdolnień
     • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
     • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  i niedostosowanych społecznie
     • programów edukacyjnych UE

     Biblioteczka pedagoga, biblioteka, adresy instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym wirtualne targi edukacyjne www.edutargi.pl

     Informacje o dniach otwartych na wyższe uczelnie warszawskie prezentowane na tablicy doradztwa zawodowego, prowadzenie kącika doradztwa zawodowego w gazetce szkolnej.

     Współpraca z ZPPP Nr 1, poradniami specjalistycznymi.

     wychowawcy klas, pedagog, psychologi,

     koordynator ds. doradztwa zawodowego

     cały rok szkolny

     4

     Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom

      poradnictwo on-line koordynator ds. doradztwa zawodowego Cały rok szkolny wg. potrzeb

     5

     Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

      Zajęcia dotyczące autoprezentacji, rynku pracy dla klas III  prowadzone,

      zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące predyspozycji zawodowych, zawodów przyszłości dla klas II.

      warsztaty „Metody radzenia sobie ze stresem”

      projekty

     koordynator ds. doradztwa zawodowego, pedagog, doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciel PP rok szkolny 2021/2022

     6

     Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

       koordynator ds. doradztwa zawodowego  cały rok szkolny

     7

     Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami

     Biblioteczka pedagoga, biblioteka szkolna, gromadzenie informacji na temat rynku pracy itd.

     Informacje o stronach internetowych gdzie zamieszczane są scenariusze dla wychowawców dotyczące doradztwa zawodowego (KOWEZIU, Biuro Edukacji

     koordynator ds. doradztwa zawodowego, pedagog, bibliotekarz, wychowawcy klas cały rok szkolny

     8

     Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki

     szkolenia rady pedagogicznej, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, samodoskonalenie  

     rada pedagogiczna cały rok szkolny

     9

     Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

     partnerzy rada pedagogiczna cały rok szkolny
     10 Prowadzenie zajęć dla uczniów

     warsztaty z doradcą

     realizacja poszczególnych tematów na lekcjach

     projekty

     pedagog, psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, koordynator ds. doradztwa zawodowego cały rok szkolny
     11 Prowadzenie spotkań dla rodziców tematyka spotkań

     pedagog, wychowawcy klas, 

     koordynator ds. doradztwa zawodowego

     cały rok szkolny
     12

      Warsztaty dla cudzoziemców

     "Wielokulturowość jako cecha charakterystyczna współczesnego rynku pracy"

      inne podejmowane działania doradca zawodowy II semestr roku szkolnego 2021/2022