• Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego z uczniem cudzoziemskim

      

     Działania koordynatora ds. doradztwa zawodowego dla uczniów będacych cudzoziemcami skupia się na:

     A. działalności szkoleniowej, edukacyjnej poprzez:

     • organizację i prowadzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
     • organizację zajęć integracyjnych, które dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania nie tylko na polskim rynku pracy, ale w ogóle w społeczeństwie polskim,
     • naukę języka polskiego (w oddziale przygotowawczym) według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o któym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo,
     • prowadzeniu zajęć edukacyjnych (w oddziale przygotowawczym) przez nauczycieli władających językiem kraju pochodzenia większości uczniów klasy (tj. język rosyjski - matematyka, język angielski, historia),
     • organizację i prowadzenie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego (w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo),
     • organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego nauczyciel prowadzący stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych u ucznia (w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo),
     • organizację i prowadzenie cyklicznych konsultacji prowadzonych przez nauczycieli każdego przedmiotu,
     • organizację i prowadzenie cyklicznych kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
     • organizację i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego,
     • nauce i pomocy w pisaniu CV i listu motywacyjnego w języku polskim,
     • organizację warsztatów z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz rozwijania kompetencji i zasobów,
     • realizacji projektów edukacyjnych (np. Dzień przedsiębiorczości, Branżowe symulacje, BAKCYL)
     • udziale uczniów w "Lekcjach z ZUS ",
     • zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,

      

     B. działalności doradczej poprzez:

     • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
     • pomoc w określeniu i znalezieniu optymalnego miejsca pracy, biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe doświadczenie i zidentyfikowane kompetencje i umiejętności,
     • pomoc w wyznaczeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podpowiedź dotyczącą zdobycia nowych umiejętności,
     • pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy – gdzie jej szukać, w jaki sposób efektywnie uczestniczyć w procesach rekrutacji,
     • podpowiedzi dotyczące nostryfikacji dokumentów oraz certyfikatów, a także spraw prawnych (w podstawowym zakresie – jeśli takie wsparcie jest koniecznie to zachęcamy zgłosić się do prawnika)
     • pomoc w zrozumieniu realiów panujących na polskim rynku pracy, w tym poszczególnych branż,
     • kierowania na spotkania otwarte z ekspertami rynku pracy,
     • organizacji indywidualnych konsultacji doradczych i rozwojowych z zakresu rynku pracy z doradcą zawodowym,
     • udział w targach pracy,
     • kierowanie do instytucji wspierających:
     • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok 201, Warszawa - Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców 
     • Centrum Wielokulturowe, ul Jagellońska 53, 03-463 Warszawa - Doradztwo zawodowe
     • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa 
     • Fundacja La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, skrytka pocztowa nr 5, 00 – 956 Warszawa 10
     • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa
     • Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie, ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa link
     • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13, Warszawa
     • Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna, Warszawa

      

     C. możliwość korzystania z:

     • zasobów biblioteki szkolnej,
     • audiobooków m.in. z Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, al. Solidarności 90
     • zbiorów obcojęzycznych w Wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych nr 115 "Poliglotka" Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

      

     Młodzież uczestniczy również we wszystkich zajęciach kierowanych do wszystkich uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącgo im. Romualda Traugutta w Warszawie.