•  

     Organizacja oddziałów przygotowawczych w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta od 01 września 2019 r.

     Rozdział 8. Organizacja oddziałów przygotowawczych (Statutu XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta)

     § 74.

     1. W szkole  organizuje się oddziały przygotowawcze dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
     2. Dyrektor szkoły, powołuje zespół kwalifikujący uczniów do oddziału przygotowawczego.
     3. W skład tego zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog
     4. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów.  
     5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
     6. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia uczniów.
     7. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin nie  mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.
     8. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas:

     a - I i II liceum;

     b - III i IV liceum.

     1. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.
     2. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do szkoły znacznej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1,  oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego.
     3. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     Dokumenty dodatkowe:

     formy_pacy_z_obcokrajowcem.pdf

     metody_pracy z obcokrajowcem.pdf

     dostosowania_w pracy z obcokrajowcem.pdf

     lista_dzialan_wspierajacych.pdf

     inne_instytucje.pdf