•  

     Uczniowie polscy powracający z zagranicy mogą korzystać z następujących form wsparcia w nauce oraz adaptacji w nowym środowisku szkolnym: 

      

     1. bezpłatna nauka języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego 

     Dla uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego na poziomie wystarczającym do korzystania z nauki, szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

     1. bezpłatne zajęcia z innych przedmiotów w celu uzupełnienia różnic programowych 

     Zajęcia są przez szkołę organizowane jeżeli nauczyciel danego przedmiotu stwierdzi potrzebę uzupełnienia różnic wynikających z programu realizowanego przez ucznia za granicą w stosunku do programu realizowanego w szkole w Polsce. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

     1. ułatwienia w zakresie egzaminu  ósmoklasisty i maturalnego

     Jeśli uczeń w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu m.in. na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, może do niego przystąpić w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. W roku szkolnym 2018/2019 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu gimnazjalnego.

     1. oddziały przygotowawcze

     Od 1 września 2017 r. umożliwiono organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy. Celem wprowadzonych rozwiązań jest umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do polskiego systemu oświaty, wprowadzenie ułatwień w adaptacji do nowych warunków nauki, uzyskanie szybkiej i efektywnej nauki języka polskiego, w tym języka specjalistycznego, niezbędnego do aktywnego udziału w zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczania w istniejących w szkole klasach regularnych, a tym samym – pełne włączenie i zintegrowanie uczniów z polskim systemem oświaty. Dlatego też czas nauki ucznia w oddziale przygotowawczym został ograniczony do roku szkolnego, w którym uczeń został przyjęty do oddziału, przy czym istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu nauki, ale nie więcej niż o jeden rok szkolny.