•  

     Udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega w szczególności na:

     • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
     • wspieraniu dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
     • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

      

     Realizowanie przez poradnie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w:

     • rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
     • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     • opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
     • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

      

     Poradnie wspierają również przedszkola, szkoły i placówki poprzez:

     • realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
     • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
     • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

      

     Wykaz_publicznych_specjalistycznych_poradni_psychologiczno-pedagogicznych.doc

     Wykaz_publicznych_poradni_psychologiczno-pedagogicznych.doc

     Wykaz_niepublicznych_poradni_psychologiczno-pedagogicznych.doc

     Wykaz_niepublicznych_specjalistycznych_poradni_psychologiczno_pedagogicznych.doc