•  

     1. Cele ogólne projektu:

     • rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli procesami, zjawiskami i wydarzeniami historycznymi,
     • rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli procesami, zjawiskami i wydarzeniami kulturowymi,
     • rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi na Warszawskiej Woli procesami, zjawiskami i wydarzeniami społecznymi,
     • ukazanie związków pomiędzy wydarzeniami w dziejach Polski a historią dzielnicy,
     • kształtowanie postaw patriotycznych,
     • budowanie poczucia tożsamości z dzielnicą.

     2. Cele szczegółowe:

     Uczeń potrafi:

     • przedstawiać najważniejsze dla dzielnicy wydarzenia historyczne, kulturowe i społeczne,
     • wskazać wkład dzielnicy w historię kraju i miasta,
     • dostrzegać wpływ historii kraju i miasta na rozwój dzielnicy,
     • przedstawiać wybitne sylwetki postaci historycznych związanych z dzielnicą,
     • przedstawiać wielokulturowość dzielnicy,
     • wskazać miejsca ważne dla dzielnicy pod względem spuścizny historycznej.