• Obowiązki uczniów

    •  

     Zgodnie ze Statutem XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

      

     Uczeń ma obowiązek:

     1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu zespołu, punktualnie uczęszczać na lekcje, regularnie przygotowywać prace domowe w ustalonym przez nauczyciela terminie,
     2) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć lekcyjnych, nie utrudniając pracy nauczyciela i uczestnictwa innych uczniów w lekcji,
     3) godnie reprezentować Liceum,
     4) dbać o dobre imię i honor Liceum,
     5) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
     6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników liceum, innych uczniów oraz ich rodziców, z poszanowaniem ich godności osobistej i nietykalności,
     7) dbać o kulturę słowa w liceum i poza nim,
     8) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
     9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
     10) prezentować schludny, niewyzywający i higieniczny wygląd podczas pobytu w szkole,
     11) dbać o kulturę ubioru adekwatnego do miejsca i okoliczności. Kwestie sporne dotyczące stroju rozstrzyga wychowawca,
     12) przebywać w budynku szkoły w obuwiu bezpiecznym, wygodnym, schludnym, suchym i niebrudzącym podłóg,
     13) zwrócić wszystkie wypożyczone z biblioteki książki w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty wypożyczenia i nie później niż dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego,
     14) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych - naprawiać szkody wyrządzone umyślnie lub powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu,
     15) wykonywać polecenia dyrekcji i nauczycieli związane z działalnością szkoły,
     16) nosić w widocznym miejscu, powieszony na szyi identyfikator (zasady postępowania z identyfikatorami regulują odrębne przepisy)
     17) przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych,
     18) w trakcie zajęć edukacyjnych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych.

     Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

     Uczeń ma obowiązek w czasie zajęć edukacyjnych oraz apeli i uroczystości szkolnych wyłączać wszelkie własne urządzenia telefoniczne, telekomunikacyjne, odtwarzające, nagrywające itp. niezależnie od ich zastosowania. Nie zastosowanie się do powyższego upoważnia nauczyciela do odebrania urządzenia i przekazania go rodzicom (opiekunom prawnym) niezależnie od konsekwencji określonych w § 38 p. 2 Statutu XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.