• Status prawny

    •  

     Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 106 ustawy z dnia 6 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zmianami) stwierdza się, co następuje:

     1. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta przy ul. Miłej 26 w Warszawie jest szkołą publiczną

     2. Liceum powstało na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 sierpnia 1954 roku Nr S01-5191/54 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza

     3. Organizację szkoły określa staut opracowany na podstawie

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
     • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.)
     • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

      

     Organem prowadzącym dla XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta jest Miasto Stołeczne Warszawa.

     Organem nadzorującym dla XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty