• Deklaracja dostępności strony internetowej systemu do sprawozdawczości i komunikacji prowadzonego przez XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

     XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie,

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • Brak jest materiałów dźwiękowych i filmowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
     • Dostępność większości funkcjonalności jest możliwa za pomocą klawiatury lub podstawowych skrótów klawiszowych.
     • Niektóre z zamieszczonych plików są dostępne w formacie plików PDF
     • Występują błędy w kodowaniu niektórych elementów tekstowych na stronie
     • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
     • Nie na każdym urządzeniu mobilnym wyświetla się pełny obszar strony.

      

     Wyłączenia - Nie dotyczy

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 
     • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
     • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

     • Arkadiusz Olszyna - koordynator ds. dostępności
     • E-mail: a.olszyna@traugutt.edu.pl
     • Telefon: +48 22 838 35 32

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

     1. Brak jest materiałów dźwiękowych i filmowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
     2. Dostępność większości funkcjonalności jest możliwa za pomocą klawiatury lub podstawowych skrótów klawiszowych.
     3. Większość z zamieszczonych plików są dostępne w formacie plików PDF.
     4. Występują błędy w kodowaniu niektórych elementów tekstowych na stronie.
     5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
     6. Nie na każdym urządzeniu mobilnym wyświetla się pełny obszar strony. 

     7. Deklaracja częściowej zgodności ze względu na język nie jest zgodna, lecz spełniałaby wymogi WCAG 2.1, gdyby istniało wsparcie dla dostępności następujących języków:

     Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny na górze strony) a w nim: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia liter, podkreślone linki, skala szarości, negatywny kontrast, czytelna czcionka, jasne tło. Wyszukiwarkę, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

     Analizę serwisu www.traugutt.edu.pl sprawdzono pod względem kryteriów dostępności - ocena - 8,3 / 10 pkt

      

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
     • E-mail: a.pallasch@traugutt.edu.pl
     • Telefon: +48 22 838 35 32
     • Adres: ul. Miła 26, 01-047 Warszawa

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

      

     Dostępność architektoniczna

     Sposób dojazdu. Budynek znajduje się na rogu ulicy Miłej, na tyłach domu towarowego Klif. Najbliższe przejście dla pieszych przy ulicy Okopowej posiada sygnalizację dźwiękową i świetlną. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. wąski chodnik wzdłuż parkingu pobliskiego domu towarowego, furtka. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia. Najbliższe przystanki autobusowe: Miła 02 (157), Niska 02 (180) znajdują się w odległości do 300 m. Najbliższe przystanki tramwajowe: Niska 03 (1, 22, 27). Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Miłej, na wprost furtki prowadzącej na teren szkoły. Miejsce parkingowe jest na chodniku. W pobliżu szkoły nie ma postoju taksówek. 

     Wejście do budynku. Główne zadaszone wejście znajduje się na rogu ulicy Miłej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Do wejścia prowadzą 4 schodki zapatrzone w balustrady po lewej stronie. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wóżkach inwalidzkich lub mających trudności w poruszaniu się. Drzwi umożliwiają wjazd wózkiem. W drzwiach jest niewielki próg. Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

     Wewnątrz budynku. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Z holu głównego można wejść do trzech pawilonów. Do pawilonu A prowadzi 2 m szerokości korytarz. Klatka schodowa prowadzi do szatni uczniów (piwnica) oraz na kolejne piętra (1 pietro, 2 piętro). Do pawilonu B prowadzi szeroki korytarz. Klatka schodowa prowadzi na 1 piętro. Pawilon C zbudowany jest z 1 piętra. Na parterze oraz 1 piętrze znajdują się wąskie korytarze (do 2 m). Szkoła nie dysponuje dźwigami osobowymi. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety na piętrach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Za wyjatkiem drzwi wejściowych do budynku, żadne drzwi nie spełniają wymogu szerokości 90 cm. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody posiadają czytelne oznaczenia krawędzi. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu oraz klamkę w formie gałki, której się nie przekręca. W budynku szkoły wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne posiadają oznaczenia brajlowskie. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wejścia do szkoły.

     Po wejściu na teren szkoły, na wprost wejścia głównego, znajduje się tablica tyflograficzna z planem budynku.

     W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Pętla indukcyjna znajduje się w sektretariacie szkoły.

     Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

     Możliwe jest korzystanei z usługi tłumacza fizmy Migam

      

     Informacje dodatkowe

     Ułatwienia

     Na stronie istnieje możliwość powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiających powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

      

     Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. z zm.) udostępniamy:

     Raport_o_stanie_dostepnosci_podmiotu_publicznego_GUS - 31.03.2021