• Skargi i wnioski

    •  

     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

     Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

     •   dyrektor szkoły,  w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 14.30.
     •   wicedyrektor, raz w tygodniu w godzinach 10.00.-14.30.


     Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

     Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, w terminie:

     • do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na sejm RP, senator lub radny,
     • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające oraz gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowany.

      

     Osoba wnosząca skargę/wniosek w sprawie nie cierpiącej zwłoki, której załatwienie nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, może być zawiadomiona o sposobie załatwienia skargi/wniosku również drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.