• Działalność Rady Rodziców

    • Bierzemy aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w tym:

     - opiniujemy budżet szkoły,
     - opiniujemy projekty programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
     - uczestniczymy w organizacji pracy szkoły m.in. pomagając w przygotowywaniu harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
     - oceniamy pracę nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego,
     - współpracujemy z Radą Pedagogiczną,
     - współpracujemy z Samorządem Uczniowskim,
     - inicjujemy spotkania zespołu nauczycieli danego oddziału w celu omówienia efektów nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych,
     - utworzyliśmy Fundację wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
     - organizujemy Bal Studniówkowy,
     - organizujemy School Language Day,
     - współorganizujemy zajęcia organizowane przez Stowarzyszeniem AISEC,
     - współorganizujemy wyjścia na wystawy, lekcje muzealne oraz seanse filmowe,
     - bierzemy udział w planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zachowań nagannych,
     - uczestniczmy w wyborze projektów edukacyjnych,
     - wspólnie z kadrą pedagogiczną szkoły rozwiązujemy problemy wychowawcze,
     - z wychowawcami konsultujemy plany wychowawcze poszczególnych klas,
     - pomagamy w wyborze dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły,
     - pomagamy w organizacji wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych oraz innych wycieczek szkolnych i klasowych,
     - pomagamy szkolnemu Wolontariatowi w organizacji zbiórek, a następnie pomagamy w transporcie tych darów do organizacji charytatywnych,
     - pomagamy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz bierzemy w nich czynny udział, m.in.: uroczystego rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, szkolnej Wigilii, czy też dni otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
     - finansujemy wyjścia na lekcje muzealne zwiazane z Patronem szkoły do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
     - finansujemy zakup materiałów do wystaw i gablot szkolnych dokumentujących realizację wyjazdów, projektów i warsztatów,
     - finansujemy zakup pomocy dydaktycznych, np. książek do biblioteki szkolnej,
     - finansujemy zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dla uczniów działających na rzecz szkoły oraz dla laureatów konkursów szkolnych,
     - wspófinansowaliśmy nowy sztandar XLV Liceum na 60-lecie szkoły,
     - analizujemy frekwencję uczniów,
     - aktywnie włączamy się w promocję szkoły,
     - motywujemy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,
     - monitorujemy postępy uczniów w nauce, a w szczególności wyniki matur próbnych w klasach trzecich,
     - umożliwiamy uczniom udział w warsztatach edukacyjnych w miejscach naszej pracy, np. w radiu, redakcjach gazet, telewizji, instytucjach administracji państwowej, m.in. Parlamencie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Narodowym Banku Polskim,
     - wpływamy na poprawę bezpieczeństwa w szkole - współfinansowaliśmy zakup dodatkowych kamer monitoringu przy wejściu, wymianę okien, remont sal lekcyjnych.