• Innowacje

    • "Z matematyką do matury"

     Innowacja matematyczna ma na celu aktywizację uczniów, pomoc w przełamywaniu wewnetrznego oporu zwiazanego z tym przedmiotem oraz podniesienie swojej samooceny.

     "Elementy prawa"

     Celem innowacji jest pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

     Program na na celu zarówno wychowanie świadomych obywateli, a także ma przygotować uczniów do podjęcia trudu nauki na wydziałach prawa i administracji. Dlatego w treści swej program zawiera podstawowe wiadomości o państwie i prawie poszerzone o elementy logiki, podstawy prawa karnego, w tym materialnego i procesowego prawa karnego z elementami kryminalistyki, prawa wykroczeń, prawa konstytucyjnego i administracyjnego, a także elementy prawa cywilnego, prawa handlowego.

     "Łacińsko-angielskie praktyczne mianowanistwo w naukach medycznych"

     Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji, poszerzanie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem angielskim oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego poprzez zwiększenie świadomości związku między kulturą własną i obcą.
     Ma ona zachęcać i motywować uczniów do korzystania ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, współdziałania w grupie w czasie pracy projektowej, przedstawiania publicznie w języku angielskim wcześniej przygotowanych materiałów, np. prezentacji i  filmów.

     "Język angielski oknem na świat"

     Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji, poszerzanie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem angielskim oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego poprzez zwiększenie świadomości związku między kulturą własną i obcą.
     Ma ona zachęcać i motywować uczniów do korzystania ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, współdziałania w grupie w czasie pracy projektowej, przedstawiania publicznie w języku angielskim wcześniej przygotowanych materiałów, np. prezentacji i  filmów.

     "Laboratorium sztuki aktorskiej"

     Laboratorium sztuki aktorskiej skierowane jest do uczniów, którzy chcieliby zweryfikować i rozwinąć swoje umiejętności aktorskie i reżyserskie. Zajęcia, skierowane przede wszystkim do uczniów klasy IIB, pomagają przygotować się do egzaminu wstępnego na wydział aktorski lub wokalno-aktorski oraz recitali, wieczorów literackich i spektakli poetyckich nie tylko na szkolnej Sali gimnastycznej, ale i na scenie. Konsultacje polegają na pracy nad konkretnymi tekstami oraz nauce dykcji i postawy scenicznej. Zajęcia są okazją do rozmowy o sztuce i życiu. Uczestnicy poznają tajniki dobrego występu i poszukają ukrytych aspektów swojej osobowości. Uczniom będą proponowane również wyjścia do teatrów na wybrane spektakle realizowane w różnych konwencjach teatralnych.

     Innowacja realizowana jest w klasie 2b, w roku szkolnym 2018/2019

     "Sprawni i bezpieczni"

     Celem innowacji jest kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów,  doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej, stymulowanie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, poznanie aspektów prawnych związanych z samoobroną, poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  przeciwdziałanie agresji i przemocy, nabycie umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacjach agresji,  poznanie technik samoobrony, umiejętność zastosowania praktycznych technik w samoobronie,  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych  oraz kształtowanie umiejętności współdziałania, działania w zespole i zdolności podporządkowania się innym, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnych zachowań.

     Innowacja realizowana jest w klasie 1a, w roku szkolnym 2017/2018

     "Ogród sztuk"

     Celem innowacji jest uformowanie umysłowości otwartej na wszystkie zagadnienia, przed którymi staje współczesny człowiek, osiąganie przez uczniów dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej, otwieranie na inne kultury, szacunek względem inności, rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury, dostrzeganie korelacji miedzy literaturą, architekturą, sztuką malarską, filmem itp., analiza zagadnień filozoficznych, etycznych, artystycznych dzieła, doskonalenie umiejętności samokształcenia, poczucia odpowiedzialności za własny rozwój oraz aktywny udział w ofercie kulturalnej szkoły, dzielnicy, miasta.

     Innowacja jest realizowana w klasie 1c, w roku szkolnym 2017/2018

     "Kurs przewodnika wycieczek po stolicach europejskich: Warszawa – Berlin z językiem niemieckim"

     Celem innowacji jest zachęcenie uczniów do aktywnej komunikacji w języku niemieckim zarówno w szkole, jak i poza nią (nauczanie nieformalne), pogłębianie kompetencji socjalnej, zmotywowanie uczniów do nauki języka obcego i posługiwania się nim na co dzień, - pogłębianie wiedzy o krajach europejskich oraz wzbudzanie w uczniach postępowania kreatywnego.

     Innowacja realizowana jest w klasie 1b, w roku szkolnym 2017/2018

     "Religie współczesnego świata"

     Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji poznawczo – kształcącej, wychowawczej, użytkowej. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, lecz dodatkowe prezentacje (niektóre z nich mieliśmy okazję pokazać i omówić na studiach podyplomowych na UW) i wycieczki są zawsze dobrowolne aby nie urazić kogokolwiek uczuć religijnych.

     Innowacja realizowana przez wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły jest od roku szkolnego 2010/2011

     "Praktyczne i efektywne nauczanie matematyki"

     Celem innowacji jest zainteresowanie uczniów problematyką przedmiotów ścisłych, wdrożenie nowatorskich programów nauczania matematyki, połączenie wiedzy z praktyką, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych, zwiększenie atrakcyjności przekazu edukacyjnego tak, by przekazywane treści odnosić do zastosowań w życiu codziennym, co zbliży mentalnie uczniów do nauk ścisłych, zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a uczelniami wyższymi (technicznymi) aby uczniowie mieli możliwość już na etapie szkoły średniej odbyć zajęcia na uczelni wyższej, porozmawiać z kadrą, zwiedzić uczelnię, oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przekazanie nauczycielom umiejętności stosowania w trakcie zajęć innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych poprzez łączenie treści programowych z matematyki.

     Innowacja realizowana w klasie 2a, w roku szkolnym 2015/2016

     "Kocham kino. Filmoteka Szkolna w praktyce szkolnej"

     Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów filmem oraz poszerzanie ich wiedzy w tym zakresie, kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu, kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego, zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami w klasyki kina i filmu współczesnego, kształtowanie umiejętności analizy wartości ważnych w życiu człowieka zachowań bohaterów, dokonywanych przez nich wyborów, rozwijanie wrażliwości uczniów i ich samodzielnego myślenia, kształtowanie umiejętności obcowania ze sztuką filmową, rozwijanie umiejętności aktorskich, reżyserskich, scenograficznych, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu kultury jaki jest film.

     Innowacja realizowana przez wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły jest od roku szkolnego 2011/2012

     "Edukacja ekologiczna"

     Celem innowacji jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi powstającymi w gospodarstwach domowych, firmach, instytucjach państwowych, samorządowych, przekonanie uczestników, że prawidłowe postępowanie z tymi odpadami ma istotny wpływ na ochronę środowiska w szczególności na ochronę zasobów naturalnych, wdrożenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej

     Innowacja realizowana w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016, w klasie 2b w roku szkolnym 2016/2017

     "Learn and Explore! – Ucz się i odkrywaj!"

     Celem innowacji jest pozytywne motywowanie do nauki języków obcych, zwiększenie samooceny i samoświadomości językowej uczniów, rozwijanie pasji językowych uczniów oraz zainteresowań humanistycznych i informatycznych, poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, wykorzystywanie przez uczniów własnych predyspozycji oraz umiejętności.

     Innowacja realizowana jest we wszystkich klasach od roku szkolnego 2015/2016

     "Myślę, więc czytam"

     Celem innowacji jest świadomy i krytyczny odbiór żywego słowa pisanego, kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury, zdobywania i poszerzania informacji na temat literatury, historii oraz rozwijanie umiejętności społecznych ucznia.

     Innowacja realizowana jest w klasie humanistycznej (administracyjno-prawnej) w latach 2015/2016 - 2016/2017

     "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE"

     Cele innowacji wdrażanej w szkole są spójne z celami Projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne

     Innowacja była realizowana w klasie 1b w latach 2013/2014 - 2015/2016

     "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych"

     Celem ogólnym innowacji jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

     Innowacja była realizowana w klasie 1a w latach 2013/2014 - 2014/2015