• Misja szkoły

    •  

     Celem działań organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w Liceum Traugutta jest:

      

     1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.

     2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach dalszej drogi życiowej.

     3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa.

     4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej.

     5. Uczenie szacunku i tolerancji dla innych wyznań i narodowości.

     6. Rozwijanie u uczniów umiejętności pozwalających na samodoskonalenie i rozwój własny.

     7. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur.

     8. Rozwijanie u młodzieży samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.