• Projekty edukacyjne

    • RAZEM NA ŚWIĘTA

     „Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

     SZKOŁA PAMIĘTA

     Projekt  Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany jest kolejny rok przez uczniów naszej szkoły.

     W ramach akcji „Szkoła pamięta” nasi uczniowie  odwiedzają lokalne miejsca pamięci, zapaja znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, odwiedzają groby zmarłych nauczycieli, wespierają działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą. W roku szkolnym 2019/2020 brai udział w licznych wycieczkach pratriotycznych (Palmiry, Auschwitz, itp. W biezącym roku szkolnym, 2020/2021, zorganizowaliśmy Zaduszki Lierackie oraz odwiedziliśmy groby nauczycieli. 

     SZKOŁA DO HYMNU!

     Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

     PODRÓŻ PAMIĘCI - PAMIĘĆ TREBLINKI

     Celem realizacji projektu jest poznanie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów historycznych oraz społecznych prowadzących do Holocaustu, dostrzeganie następstw Holocaustu dla kolejnych pokoleń, rozumienie mechanizmów powstawania uprzedzeń i stereotypów etnicznych i religijnych, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową i religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji oraz poznanie postaci Janusza Korczaka, współtwórcy pierwszego domu dziecka w Warszawie oraz propagatora szeroko rozumianych praw człowieka szczególnie wobec dzieci i młodziezy.

     PODRÓŻ PAMIĘCI - PALMIRY

     Podstawowe cele jakie projekt ma w ramach historii i języka polskiego to poznanie polityki okupanta na ziemiach polskich,„ludzie ludziom zgotowali ten los”, poznanie mechanizmu i zasad prowadzenia eksterminacji ludności w tym zbrodni wojennych, ukazanie konsekwencji procesu „wyjaławiania” narodu polskiego podczas II wojny, poznanie ludzi, którzy tworzyli II RP, a ponieśli śmierć w Palmirach, na pojedynczych postaciach pokazanie siły i różnorodności II RP, poznanie literatury i innych form kultury, dotyczących czasów okupacji, poznanie założeń oraz form realizacji polityki okupanta niemieckiego wobec społeczeństwa i narodu polskiego w okresie II wojny światowej, refleksja nad mechanizmami, które prowadzą do masowych zbrodni wojennych oraz ludobójstwa, poznanie biografii wybranych ofiar masowych egzekucji w Palmirach oraz Puszczy Kampinoskiej w latach 1939 - 1943 oraz wskazanie bezpośrednich i pośrednich konsekwencji eksterminacji polskiej inteligencji w okresie II wojny światowej, szczególnie w okresie powojennym

     PODRÓŻ PAMIECI - AUSCHWITZ 

     Uczestnictwo w projekcie ma dać uczniom wiedzę i umiejętności pozwalające zrealizować działania edukacyjne poświęcone historii obywateli polskich podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej polityki okupacyjnej wobec narodu polskiego i żydowskiego Projekt ma ukazać w pełni, zakrojoną na szeroką skalę akcję eksterminacji narodu polskiego i żydowskiego. Pokazać czym jest holokaust, do czego może doprowadzić nienawiść i totalitarne ideologie, spróbować wyjaśnić przyczyny które doprowadziły do tak wielkiej tragedii.
     Projekt ten stał się ciągiem wydarzeń jakie prowadzimy w naszej szkole i nie mogło zabraknąć historii związanej "Fabryką Śmierci", chciałbym zaznaczyć iż na ten wyjazd nie tylko uczniowie sami się złożyli lecz sami zaproponowali iż musi się on odbyć aby dopełnić "Podróż Pamięci".

     RÓWIEŚNICY PRZEWODNICY

     Muranów, to serce dawnej żydowskiej dzielnicy, to dzielnica, która stała się symbolem nieobecności Żydów warszawskich i pamięci po nich. Codziennie kroczymy ulicami, dróżkami kryjącymi w sobie wiele tajemnic. Po udziale w projekcie "Muranów polifonie" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (w roku szkolnym 2016/2017), gdzie przy wsparciu artystek animatorek Patrycji Dołowy i Marii Porzyc stworzyliśmy wykład performatywny na wiele głosów, z wizualizacjami i muzyką na żywo, postanowiliśmy dalej iść w kierunku rozgłaśniania niezwykłej historii tej dzielnicy.

     HISTORIA ŻYDÓW W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ

     Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postawy tolerancji i współcierpnienia, poznanie historii Holokaustu, poznanie wielu postaci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz kultywowanie pamięci o narodzie żydowskim

     SZLAKIEM MĘCZEŃSTWA I PAMIĘCI ŻYDÓW WARSZAWSKICH

     1 kwietnia 1940 r. Judenrat - żydowski samorząd - został zmuszony do rozpoczęcia budowy muru wokół obszaru wyznaczonego na getto, choć oficjalnie getto warszawskie zostało utworzone dopiero 2 października 1940 r. zarządzeniem gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. To właśnie w pobliżu naszej szkoły w latach 1988–1989 czarnymi kamiennymi blokami zaznaczono Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów. Upamiętniają one ludzi, wydarzenia i miejsca związane z czasem Zagłady. Nasza młodzież nie może przechodzić obok tych miejsc obojętnie i dlatego podjęliśmy działania.

     SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII

     Na początku lat 30. społeczność żydowska w Warszawie liczyła ponad 350 tysięcy osób, co stanowiło około 1/3 mieszkańców stolicy. Choć w dwudziestoleciu nie istniała formalnie w Warszawie dzielnica żydowska, to za taką zwykło się uważać okolice Grzybowa, Leszna, Muranowa i Powązek. W tych rejonach żyło 60% warszawskich Żydów. Nie można więc mówić o pełnej historii społecznej, politycznej i kulturowej  dzisiejszego miasta bez wspominania tematyki żydowskiej, bez przypominania ich historii, ich gehenny. 

     Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na kulturę żydowską, kształtowanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, docenienie własnego życia i warunków w jakich się znajdujemy oraz budowanie pokoju między ludźmi, dążenie do dialogu w każdych warunkach

     RELIGIA JUDAISTYCZNA WŚRÓD RELIGII WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

     Szkoła nasza od około 20 lat realizuje program religioznawczy. Zaczęło się od spotkań w Cerkwi prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli i zwiedzania  przylegającego do niej cmentarza. Ponieważ  niemal  graniczymy z 5 pobliskimi cmentarzami różnych wyznań,   więc naturalną sprawą stało się coroczne odwiedzanie tychże cmentarzy i zapalanie lampek przy grobach znanych ludzi, bądź byłych nauczycieli, czy zmarłych uczniów. Postanowiłam bardziej wykorzystać lekcje religii  po to, aby nasza młodzież orientowała się w różnicach i podobieństwach wszystkich religii. Ponieważ Biblia to również Stary Testament, a to z kolei korzenie naszej wiary, więc szczególnie mocny nacisk w innowacjach kładę na poznanie judaizmu.

     WOLONTARIAT NA RZECZ JEDNOŚCI I PAMIĘCI

     Ze względu na położenie szkoły w granicach dawnego getta, codziennie wydeptujemy ścieżki, którymi w przeszłości do pracy lub po prostu za chlebem, a także na położony w pobliżu do początku XIX wieku  kroczyli ludzie narodowości żydowskiej. Podczas Holokaustu na tym terenie zostali zamknięci w getcie, na tym terenie ginęli. Jesteśmy winni tym ludziom głoszenie ich historii. 

     FILOZOFIA W AKCJI

     Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski był wyjątkowy, ponieważ zakładał wyjście filozofów z Instytutu Filozofii i przyjście do szkoły, żeby pokazać uczniom piękno tej dyscypliny i jej najciekawsze zagadnienia. Przy okazji zajęć uczniowie rozwijali umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia. Uczyli się zasad rozumowania, teorii dotyczących manipulacji oraz erystyki, sposobów znajdowania odpowiedzi na stawiane problemy. W trakcie zajęć prowadzony był również pomiar kompetencji filozoficznych uczniów: Wyniki testów w pierwszych grupach objętych projektami pokazują, że uczniowie ci nie wahają się formułować oryginalnych rozwiązań dotyczących nietypowych sytuacji. Wskazywałoby to wstępnie na rozwinięte kompetencje w zakresie twórczego myślenia i heurystyki – powiedział dr Trepczyński. Najważniejsze jest jednak to, że uczniowie klasy IIB zdobytą wiedzę wykorzystać będą mogli w sytuacjach z życia codziennego, np. do analizy materiałów medialnych, w sporach indywidualnych lub grupowych, udziału w publicznej debacie, obrony w przypadku manipulacji lub oszustwa.  

     Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy po wielokulturowej Warszawie

     To program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Centrum Edukacji Społecznej. W programie uczestniczy 8 szkół warszawskich. Uczniowie będą badać tradycje i historię protestantyzmu, prawosławia, judaizmu i islamu, we współpracy z warszawskimi wspólnotami wyznaniowymi poznają obiekty sakralne stolicy. Każda z grup młodzieży pod opieką nauczyciela przygotowuje projekt o jednej z religii i jej świątyni: synagodze, kościele, meczecie lub cerkwi.

     Kreatywny Projekt Zespołowy

     Kreatywny Projekt Zespołowy to projekt edukacyjny, który ma na celu rozbudowanie zainteresowań z zakresu nauki i działań zespołowych. Uczestnictwo w Projekcie umożliwia uczniom zdobycie umiejętności rozwiazywania konfliktów, dyskusji oraz używania nowych narzędzi. Projekt realizowany jest zespołem rektorskim ds. innowacyjnych form kształcenia - INFOX PW, Politechnika Warszawska

     Szkoła Dialogu

     To program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.

     Program „Szkoła Dialogu" oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. W czasie naszych zajęć stwarzamy przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy, z którymi często trudno nam się zmierzyć.  Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości, często odkrywając białe plamy na mapie wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni.

     PEACE Cross-cultural Understanding

     Projekt PEACE organizowany jest już po raz dziesiąty przez międzynarodową organizację studencką AIESEC Komitet Lokalny Warszawa Szkoła Główna Handlowa – www.sgh.aiesec.pl

     Stanowi od odpowiedź na potrzebę rozwoju w Polsce zrozumienia międzykulturowego, zwalczania stereotypów, nietolerancji i uprzedzeniom. Na dwa miesiące przyjeżdżają do Polski studenci z całego świata, którzy prowadząc zajęcia w polskich liceach stwarzają młodym ludziom unikalną szansę na bezpośredni kontakt z innymi nacjami.

     Varsavianistyczna szkoła

     Projekt edukacyjny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, w którym od roku szkolnego 2015/2016, uczestniczy nasza szkoła. Celem projektu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie, promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy, podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta, integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy, branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

     Lebe gesund! – Żyj zdrowo!”

     Projekt edukacyjny „Lebe gesund! – Żyj zdrowo!” w XLV LO w Warszawie trwa od października 2015 do końca marca 2016 roku. Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest Anna Dorosz, nauczyciel języka niemieckiego. Pomysł wzrósł z potrzeby nauki i nauczania języków obcych za pomocą nowatorskich rozwiązań, chęci wyjścia poza program nauczania. Nauka ma odbywać się w sposób nieformalny, a więc nie tylko w ramach lekcji, lecz przede wszystkim w środowisku rodzinnym, podczas korzystania z mediów elektronicznych, gdzie może przyjąć różne formy, np. oglądanie filmów, styczność z osobami mówiącymi w języku niemieckim (za pomocą youtube), korzystanie z nowych technologii i zasobów internetowych (kamera, telefon komórkowy, Internet, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych, rzutnik).

     "Okiem etnologa"

     Warsztaty „Okiem etnologa” powstały po to, aby rozwijać wiedzę i umiejętności licealistów w zakresie tematów oraz metod obecnych we współczesnej etnologii i antropologii kulturowej. Poprzez realizację serii warsztatów chcemy pokazywać, że zarówno w kulturach dla nas odległych, jak i w zjawiskach kulturowych dziejących się tuż koło nas, można znaleźć wiele fascynujących i ważnych wątków. Na przykładach konkretnych tematów pokażemy, jak etnologia pomaga zrozumieć otaczający nas świat społeczny.

     Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w warsztatach o tematyce: "Co robi etnolog - czyli o badaniach terenowych" oraz "Podwórko, ulica, dzielnica czyli antropolog w mieście"

     W bieżącym roku szkolnym, 2015/2016, kolejne klasy będą uczestnikami warsztatów. Jednakże tym razem tematyka obejmie swoim zasięgiem trzy tematy: "Po co nam dziś tradycja i co można z nią zrobić?", "Cielesność w przekazie medialnym" oraz "Muzułmanie w Europie. Witajcie czy uciekajcie?"

     "Bezpieczna e-szkoła"

     „Bezpieczna e-szkoła” to trzecia już edycja projektu, którego celem jest aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet. „Bezpieczna e-szkoła” jest również programem wsparcia rodziców, wychowawców i nauczycieli w tak trudnym procesie, jakim jest wychowanie i kształcenie pokolenia dzieci i młodzieży, które urodziły się w czasach wszechobecnych technologii komunikacyjno-informatycznych. Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i animatorów ze szkół, domów kultury, świetlic środowiskowych, czy filii bibliotek. W okresie od sierpnia do października 2014 r. do projektu zostanie zakwalifikowanych 15 placówek z Lublin. W każdej placówce zostanie przeszkolonych 25-30. uczniów, których zadaniem będzie realizacja własnego działania pod okiem nauczyciela oraz wolontariusza z ramienia Fundacji

     "Projekt naukowo-językowy do Barcelony"

     W dniach 21 kwietnia 01 maja 2015 r. uczniowie naszego liceum, pod opieką pani Mariki Piech, uczestniczyła w projekcie naukowo-językowym w Barcelonie, w Hiszpanii.
     Głównym celem projektu była realizacja ścieżek edukacyjnych w tym prozdrowotnej, zapoznanie z elementami kultury krajów romańskich (Francja, Włochy, Hiszpania. Monako), kształtowanie zainteresowań lingwistycznych obszaru romańskiego poprzez obcowanie językiem, poznanie elementów kultury lokalnej (flamenco), poznanie wybranych zabytków Paryża, Barcelony, degustacja kuchni włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez zwiedzanie muzeum Salvadora Dali, zapoznanie ze śródziemnomorską florą i fauną w trakcie wizyty w ogrodach botanicznych Monte Carlo, Monaco oraz zapoznanie młodzieży z różnicą języka kastalijskiego i katalońskiego
     Młodzież wykonywała konkretne zadania polegające na przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu od nich odpowiedzi na pytania związane z miejscami, tradycjami, życiem codziennym i historią kraju. Ponadto, codzienne zajęcia językowe i praca w grupach wzbogaciły leksykę uczestników projektu w zakresie języka hiszpańskiego oraz angielskiego.

      "Obywatel to JA!"

     Najważniejszym celem projektu edukacyjnego „Obywatel to JA – narzędzia do współrządzenia w państwie demokratycznym”, przygotowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu i Fundację ART, jest zachęcenie młodych ludzi do refleksji obywatelskiej i wskazanie metod postępowania w konfrontacji z postawami antydemokratycznymi, a także pokazanie przykładów świadomego i obywatelskiego działania

     "Entropia słowa"

     Celem projektu jest udział w happeningu literackim "Literacka mapa Warszawy” organizowanym przez Biuro Edukacji. Celem projektu było zaprezentowanie w miejscach publicznych Warszawy wierszy o tematyce patriotycznej, powstańczej i wojennej wybranych poetów.

     "Filmoteka Szkolna. Akcja!"

     Film uczy młodych ludzi postrzegania świata, krytycznego myślenia, swobody wypowiedzi, inspiruje do własnej twórczości, ale nawet najlepszy film nie sprawi, że uczeń będzie pracować w bardziej kreatywny sposób. Na zajęcia z filmem trzeba mieć pomysł, porzucić stare przyzwyczajenia i modele nauczania. Sięgnąć po aktywne metody pracy i myślenie projektowe. Film stanie się wówczas pretekstem do dalszych poszukiwań, inspiracją, pobudzi do rozmowy, zilustruje problem, zaangażuje emocjonalnie. Celem projektu jest pomóc nauczycielom w ciekawy i niestandardowy sposób pracować z filmem w szkole.

     "Enter Your Future"

     Enter Your Future to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez stowarzyszenie AIESEC Polska skierowany do gimnazjalistów i licealistów. Projekt ma na celu pomóc młodym ludziom w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału, aby w przyszłości mogli mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy na temat przedsiębiorczości, globalnej edukacji, a także historii, geografii, czy też kultury innych państw poprzez nauczanie tych zagadnień przez obcokrajowców

     "Dzień przedsiębiorczości"

     Dzień przedsiębiorczości to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

     "Informatyka - mój sposób na poznanie i opisanie świata"

     Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli informatyki do aktywnej współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Mamy nadzieję, że w wyniku realizacji projektu wypracujemy nowe dobre praktyki w zakresie wspierania technologiami informacyjnymi nauczania przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, biologia czy chemia. Przede wszystkim jednak nasze przedsięwzięcie przyczyni się do kształtowania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji szkolnej poprzez wzmacnianie w procesie dydaktycznym związków pomiędzy informatyką i matematyką oraz grupą przedmiotów przyrodniczych. W naszym projekcie przedstawiamy informatykę jako znakomite narzędzie ułatwiające poznawanie i opisywania świata zachęcając do zagłębiania się w jej tajniki nie tylko uczniów, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami na tym kierunku, ale również tych, którzy myślą o studiach związanych z kierunkami przyrodniczymi lub matematyką.

     "Chcę być przedsiębiorczy"

     Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtujące postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.

     "Szkoła Tolerancji"

     Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom wielokulturowej przeszłości Polski, pobudzenie do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju.

     "World Talks"

     Wold Talks – to narodowy projekt edukacyjny AIESEC Polska prowadzony w gimnazjach i liceach, w Warszawie i okolicach. Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych prowadzone przez wolontariuszy po angielsku. Tematyka spotkań obejmuje naturę, tradycje, przedsiębiorczość, globalna edukacja, historia czy geografię. Celem projektu jest atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel językowej edukacji; odkrywanie i rozwinięcie potencjału u młodych ludzi, aby mieli w przyszłości pozytywny wpływ na społeczeństwo; wielokulturowość, zdobycia oraz rozwój zdolności językowych; nauka poprzez dyskusje, zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

     "Make it Possible"

     Make It Possible to innowacyjny, ogólnopolski projekt edukacyjny AIESEC Polska skierowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. W ramach projektu Make It Possible organizowane są warsztaty w szkołach na temat globalnych problemów społeczno-środowiskowych na podstawie Milenijnych Celów Rozwoju ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 r. Celem projektu jest doskonalenie języka angielskiego, szerzenie tolerancji oraz świadomości kulturowej wśród uczniów.

     "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE"

     Celem projektu było zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów/uczennic poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania w klasie pierwszej 1B wykorzystujących interaktywną platformę e-learningową wyspecjalizowaną w nowatorskim kształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

     "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych"

     Celem ogólnym innowacji jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.