• Rodzice w edukacji

    •  

     1. W szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły - założenie Fundacji szkolnej.

     Cel działania:

     • współodpowiedzialność za wychowanie dzieci,
     • działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w naszej szkole.

       

     Rodzaj działania:

     • organizują sponsorów,
     • pozyskują środki finansowe na realizację celów fundacji.

       

     Efekty działania:

     • współfinansowanie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad oraz matury, językowe) oraz sportowych dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,
     • promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów lub konkursów zewnętrznych,
     • organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin i fundowanie nagród dla uczniów,
     • wspomaganie naszej w zakresie zaopatrzenia w podręczniki i książki biblioteki szkolnej, zakupu programów komputerowych, licencji oraz aktywacji, zakupu sprzętu sportowego,
     • poprawę stanu technicznego szkoły m.in. poprzez remonty pomieszczeń szkolnych (np. sal lekcyjnych, pracowni) i ich wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,
     • wspieranie inicjatyw wychowawczych szkoły poprzez analizę tych działań i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli i wychowawców,
     • przyznawanie jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta za wysokie wyniki w nauce.

      

     Rady i przestrogi:

     Udział w pracach fundacji jest dobrowolny. Rodzice, regularnie, przekazują na rzecz fundacji darowiznę. Wydatki finansowe powinny być ściśle związane z realizacją założeń fundacji.

      

     2. Rodzice angażują się w działania społeczne szkoły - szkolny Wolontariat.

     Cel działania:

     • współodpowiedzialność za wychowanie dzieci,
     • kształtowanie postaw pro-społecznych,
     • integracja środowiska szkolnego poprzez działania szkolnego Wolontariatu.

      Rodzaj działania:
      Rodzice angażują się w prace Wolontariatu szkolnego, w tym:

     • kiermasze świąteczne,
     • pomagają dostarczać paczki z żywnościowe do placówek interwencyjnych,
     • przekazują na rzecz potrzebujących dary (np. środki czystości, zabawki, żywność)

      

     Efekty działania:

     Szkolny wolontariat rozwija działalność i ma coraz więcej członków. Rodzice popierają wszystkie działania społeczne szkoły. Szkoła stała się rozpoznawalna w środowisku poza szkolnym w zakresie działalności społecznej.

     Rady i przestrogi:

     Udział w akcjach wolontariatu jest dobrowolny. Akcje charytatywne powinny być systematyczne. Nie można zrezygnować z podjętego działania i się wycofać. Akcje charytatywne powinny być uzgadniane z rodzicami.

      

     3. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci - organizacja spotkania z osobami ze świata polityki, publicystyki

     Cel działania:

     • aktywne włączenie rodziców do współdecydowania o życiu szkoły,
     • zachęcanie rodziców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

      

     Opis działania:

     Rodzice, jako współtworzący szkołę, wraz z nauczycielami podejmują działania dotyczące rozwoju zainteresowań uczniów naszej szkoły zgodnie z kierunkami kształcenia. Rodzice zgłaszają swoje propozycje spotkań z ciekawymi ludźmi, organizacji spotkań w instytucjach lub udziału w warsztatach, konferencjach, wykładach. W miarę możliwości współuczestniczą w przygotowaniu spotkań zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej.

     Efekty:

     W ramach wspólnych ustaleń i działań młodzież brała udział m.in.

     • lekcji historii w Sejmie RP,
     • spotkanie z prof. IH PAN Zbigniewem Romek - wykład pt. "Cenzura i Propaganda czasów PRL",
     • spotkanie z dr hab. prof. UW Michał Kopczyński - wykład pt. "Wynalazki i wynalazczość na przestrzeni dziejów",
     • lekcja WOS-u w Sądzie Najwyższym RP.

      

     Działania te pozytywnie wpływają na aktywność młodzieży zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią i pobudzają jej możliwości kreatywne. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności, których nie uzyskaliby na zajęciach edukacyjnych w salach lekcyjnych. Rozwijają kompetencje społeczne, obywatelskie, informatyczne tj.: zdolność wykorzystania mediów w sposób aktywny, nie jako konsument ale jako twórca treści medialnych poprzez np.: zamieszczanie nagranych materiałów na stronie internetowej szkoły, pogłębianie znajomości pojęć i struktur społecznych i politycznych.

     Rodzice z kolei czują większą więź ze szkołą. Ich działania nie ograniczają się jedynie do spotkań z wychowawcą na dniach otwartych, stają się równorzędnymi partnerami wspomagającymi szkołę w realizacji jej misji. Coraz więcej rodziców zgłasza także możliwość pośredniczenia w zaproszeniu ciekawej osoby, która wzbogaciłaby proces edukacyjny.

      

     4. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci - organizacja School Language Day.

     Cel działania:

     • współodpowiedzialność za wychowanie dzieci,
     • promowanie języków nauczanych w szkole,
     • zachęcanie uczniów do nauki języków obcych,
     • świętowanie językowej różnorodności w Europie,
     • podniesienie znajomości języków, które uczniowie już znają.

      

     Rodzaj działania:

     • przeprowadzenie dyktand językowych,
     • przeprowadzenie konkursów wiedzy o kulturze danego języka,
     • maraton filmowy,
     • prezentacje multimedialne,
     • kuchnie świata - stoiska z typowymi daniami kuchni hiszpańskiej oraz angielskiej.

       

     Efekty działania:

     Młodzież chętnie angażuje się w konkursach wiedzy, bierze aktywny udział w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych oraz plakatów. Podczas spotkań z gośćmi jest aktywna i zaangażowana w dialogu. Z zainteresowaniem ogląda filmy anglojęzyczne.