•  

     Organizatorem konkursu jest XLV Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Warszawie.

      

     Celem konkursu jest:

     1. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
     2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
     3. kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
     4. propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
     5. rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

      

     Przedmiotem konkursu jest:

     • praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3
     • autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7

      

     1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej traugutt.edu.pl
     2. Prace konkursowe należy składać do 30.11.2018 r. w szkole macierzystej Uczestnika konkursu.
     3. Szkoła macierzysta Uczestnika konkursu winna dostarczyć wszystkie prace w terminie do 07.12.2018 r. do siedziby Organizatora konkursu.
     4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 10-15.12.2018 r.
     5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terytorium Organizatora oraz w szkole macierzystej Uczestnika zgodnie z ustalonym przez Komisję Konkursową terminie.
     6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt w siedzibie Organizatora.
     7. O terminie uroczystości Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez nauczycieli szkoły macierzystej Uczestnika konkursu.
     8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora.